Oktober 2018
Les hele...Tuesday, October 2, 2018
 
November 2018
Les hele...Monday, October 1, 2018
 
Oppstartsmelding til nye lærlinger
Det nærmer seg starten på 24 mnd læretid ute i bedrift og da er det noen opplysninger om hvordan denne tiden vil bli organisert fra opplæringskontorets side.
Les hele...

VedtekterVedtekter for Opplæringskontoret for Bil- og Transport  i Vestoppland. Revidert på nytt til årsmøtet den 10. mars 2010 i forbindelse med årsmøtet 2010.

Vedtekter.

§1. Formål.

Opplæringskontoret er opprettet for å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere ved å tilby lærlingplasser etter videregående skole, samt øke antallet plasser ved at ikke godkjente bedrifter kan ta lærlinger når denne skriver kontrakt med opplæringskontoret.Organisere nødvendig opplæring i forhold til læreplanen.Drive utvikling av og gjennomføre opplæringstiltak for andre ansatte etter ønsker fra medlemmene.Opplæringskontoret er hjemlet i Lov om fagopplæring i arbeidslivet.

§2. Deltagerbedrifter.
Deltagere i opplæringskontoret kan være bedrifter i Vestoppland, som driver selvstendig virksomhet, og som helt eller delvis kan gi opplæringen som kreves i ifølge læreplan.Etter konstituering gir styret den daglige lederen fullmakt til å rekruttere nye medlemmer. Medlemskapet i opplæringskontoret blir automatisk ved tegning av lærekontrakt og de som ikke har tegnet ny lærekontrakt med kontoret innen 3 år faller ut som medlem. Utmelding skjer med 12 mnd varsel.                

§3. Opplæringskontorets ansvar.
Kontoret skriver lærekontrakter og følger opp enkeltlærlingen slik at han/hun for den opplæringen og oppfølgingen som de har rettmessig krav på.Kontoret har ansvaret for at læretiden dekker alle mål i læreplanen i samarbeid med lærebedriften. Kontoret har ansvar for eventuelle rulleringsplaner i eller mellom bedrifter, melder lærlingen opp til fagprøve og holder medlemmene og lærlingene orientert om aktuelle lover, forskrifter og lønnsbetingelser.Kontoret holder kontakt med fylkeskommunen om kontorets aktiviteter og gir en årlig rapportering til fylkeskommunen om opplæringen av lærlinger/lærekandidater.

§4 Styre.

Mellom årsmøtene er styret opplæringskontorets høyeste myndighet.Opplæringskontoret ledes av ett styre på 3-5 medlemmer derav ett styremedlem som representerer transportbransjen. Daglig leder er sekretær for styret. Ansatte i opplæringskontoret har fullmakt til å møte på styremøtene etter eget ønske. Styremedlemmer velges for 2 år om gangen.Leder velges av årsmøtet for 1 år av gangen.Styret holder møter når styrets leder bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.Styret er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er til stede.Alle vedtak fattes med flertall av gitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.Styret gir daglig leder fullmakt til å disponere kontorets midler.Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall av gitte stemmer.En vararepresentant velges på årsmøtet.Styret skal ha minst 2 møter i året.Sekretær er daglig leder.

Vedtekter.pdf
www.aktiweb.no